PLACEBO ライディングムービー

← PLACEBO ライディングムービーに戻る

このモデルの詳細ページへ

PLACEBO『V3-ROCKET』FLEXLITE-HYPER チャッキーリガーノ Chucky Rigano

Luvsurf TV : PLACEBO『V3-ROCKET』チャッキーリガーノ Chucky Rigano
ライダー:Chucky Rigano チャッキーリガーノ
使用ボード: Placebo 5’7″『V3-ROCKET』FLEXLITE-HYPER
FILM : Koji Nishii
EDIT:TABRIGADE FILM